Z  j e d n á n í  v ý b o r u
10.listopadu 2018

Zápis ze schůze výboru:

Výkonný výbor se sešel ve složení - Novotný Zdeněk, Macháček Jan, Korejza Lukáš, Novák Pavel,  

                                                         Podzimková Jitka, Zeithaml Roman

body jednání:

-volba předsedy kontrolní komise

-volba trenéra A mužstva

-řešení střídaček a závlahy hřiště

-vybrání a výše příspěvků

-soustředění hráčů

Předsedou konrolní komise byl zvolen Kornelák Michal.

Trenérem A mužstva byl zvolen Zeithaml Roman.

Soustředění minižáků je naplánované, dorost pojede na soutředění společně s Chotětovem, soustředění A+B naplánuje nový trenér.

Korejza Lukáš připraví návrh na obměnu webových stránek.

Podzimková Jitka připraví a předloží vyúčtování všech akci.

Termín příští schůze je v pátek 7.12. od 18.00hodin- knihovna městyse Bezna.

3.listopadu 2018

Valná hromada

Jedním z bodů programu byly volby do výkonného výboru, do kontrolní komise a předsedy SK.

Novým předsedou SK Bezno-Sovínky byl zvolen Novotný Zdeněk

Členové výkonného výboru jsou :   Khol Martin

                                                       Macháček Jan

                                                       Novák Pavel

                                                       Podzimková Jitka

Členové kontrolní komise jsou :     Gruncl Petr

                                                       Korejza Lukáš

                                                       Kornelák Michal

FB_IMG_1540837078971.jpg


11. 3. 2017 
V a l n á   h r o m a d a

Zápis
Valná hromada na web JPEGBez názvu.jpg:


10. března 2016

Zatím jsou domluveny a zaplaceny tato hostování / přestupy na JARO 2016:

do Bezna:
prodloužena hostování:  Hötzelové Josef, Tomáš a Martin z FK Krnsko
hostování nové:  Veselý Miroslav z TJ Sokol Řepov
přestup:  Prýl Jan z TJ Družba Bukovany

z Bezna:
prodlouženo hostování:  Kiceluk Antonín do TJ Sokol Pěčice
přestup:  Růžička Roman (dorost) do FK Zdětín
                   Hodboď Ladislav (dorost) do TJ Sokol Chotětov
                   Böhm Michal --------------------------------------------
                   Böhm Tomáš --------------------------------------------
                   Bürger Jiří -----------------------------------------------
                   Novotný Zdeněk ----------------------------------------
 

Jinak dále jsou v jednání (není to z různých důvodů dotaženo do konce):
Dospělí: Bratři Novákové Václav a Ondřej do Pěčic,
               Jeřábek Petr do Chotětova

Dorost: Mižigár Milan do Zdětína
             Kolařík Martin do Benátek 

Žáci: Kaufus Denis do Čisté
________________________________________________________________________________________________________

26. října 2015

Zrušení účasti družstva dorostu v OP

.      Výkonný výbor ústy předsedy SK Bezno - Sovínky informoval OFS MB o odstoupení z OP Dorostu s tím, že se omlouváme za vzniklé problémy v organizaci soutěže a akceptujeme příslušnou pokutu ze strany OFS. Důvodem tohoto odstoupení je absence hráčů na zápasech a trénincích,  jejich nedisciplinovanost,  neukázněnost v chování a vystupování, končící ve formě ostudy a červených karet. Z tohoto pramenící jsou i výsledky v soutěži, ve formě záporného skóre, od poloviny  září a v říjnu.
.       Na zápas v Doubravě ve středu 28. října již družstvo neodjede. V tomto smyslu již byli informováni funkcionáři fotbalového oddílu Doubrava. O odstoupení bude rozhodnuto svazem až ve čtvrtek 29. října. a proto bude zápas předcházejícoho dne v Doubravě kontumován. Disciplinované  části družstva dorostu byl umožněn, dohodnut a zaregistrován přestup do TJ Sokol Chotětov.
______________________________________________________________________________

22. února 2015

Zápis z jednání výkonného výboru

Dne :  21.2.2015
Čas :    17.30 hod.
Místo :  klubovna Na hřišti
Zúčastnili : Macháček J., Kolovratník M., Möbius J., Jeřábek K..ml., Podzimková J.,Pejšek 

Body jednání :
-         J. Macháček informoval o finanční situaci (vklady x výběry z účtu,stav pokladny)
-         Info o návštěvě p. Janíčka z OFS
-         Upřesnění termínu odjezdu autobusu na PÚ do Mimoně
-         Upřesnění termínů použití autobusu pro mládež na mistrovská utkání
-         P. Kolovratník se pokusí zajistit změnu termínů některých zápasů žáků a dorostu
-         Mimořádná schůze v úterý 24.2., po tréningu. Termín další schůze : 7.3.
                                                                               
.                                                                                          Zapsal M. Kolovratník
______________________________________________________________________________


7. února 2014

Zápis z jednání výkonného výboru

Dne :  7.2.2015
Čas :
    17.00 hod.
Místo :  klubovna Na hřišti
Přítomní : Macháček J., Kolovratník M., Möbius J., Khol M., Jeřábek K. ml., Podzimková J.
.                  Pejšek J.

Body jednání :
-          J. Macháček informoval o finanční situaci (vklady x výběry z účtu,stav pokladny)
-          Původní žádost o přesunutí hracího dne dorostu byla stažena, bude nově  zaslaná
    .      žádost o posunutí začátků utkání na 11 hod'
-          Informování VV o schůzce s pí Švástovou
-          Uhrazen poplatek FAČR za klub jako celek – bankovním převodem
-          Dohoda s p. Pejškem ohledně použití autobusu pro mládež
-          Nové projednání hostování hráče Kolaříka M. ml.
-          Brigáda dne 14.2. bude ještě upřesněna dle počasí
-          Projednání zajištění tomboly, a verse plakátu na sportovní zábavu dne 14.3.2015
.           grafickou úpravu plakátů a vytištění zajistí p. Pejšek
-          Termín další schůze : bude v sobotu od 17:30 hod., po návratu "A" z Mělníka

.                                                                                                              Zapsal M. Kolovratník
_____________________________________________________________________________


25. ledna 2014

Zápis z jednání výkonného výboru

Dne :  24.1.2015
Čas :    15.30 hod.
Místo :  klubovna Na hřišti

Přítomní : Macháček J., Kolovratník M., Möbius J., Khol M., Jeřábek K. ml., Podzimková J., Novák P., Korejza M.

Body jednání :
-          Předseda Macháček informoval o finanční situaci (vklady x výběry z účtu,stav pokladny)
-          Podepsání admistrátorských povolení
-          Žádost o dotaci na opravu sokolovny odeslána (projekt na cca 503.000,-)
-          Připraveny informační letáky o náboru nových dětí do klubu (vyvěšení zajistí Macháček)
-          Seprané modré dresy A mužstva budou předány k opravě (zajistí Macháček)
-          Macháček + Kolovratník navštíví pí Švástovou ohledně účetnictví klubu
-          Bude podána žádost na STK o změnu herních termínů dorostu a žáků (přesun na sobotu .          od 10.30 hod., neděle 10.30 hod.) – předběžná dohoda s Paulusem M.
-          Lajnování hřišť – budou mít na starosti vedoucí nebo trenéři jednotlivých mužstev, vždy .    .      za   celý víkend, střídání po týdnu
-          14.2.2015 bude provedena brigáda (dle počasí) opravy chodníku v Sovínkách
.           u   Podzimkové J., popř. prořezání stromů vedle sokolovny – nutno zajistit úřední
.           povolení
   (kvalifikovaný dendrologický prořez)
-          Budou připraveny návrhy na plakáty pro Sportovní zábavu dne 14.3.
-          Hostování hráčů : projednáni Mechierek P. ml.,  Kolařík M. ml., Bláha P.
-          31.1.2015 – od 12.30 hod. brigáda na úklid kabin
-          Další schůzka výkonného výboru : 8.2.2015 v 17 hod. v klubovně Na hřišti

                                                                                                         Zapsal: M. Kolovratník

___________________________________________________________________________

17. ledna 2015

Valná hromada SK

Nově zvolený předseda: Jan M a c h á č e k
Nový sekretář:  Milan K o l o v r a t n í k
Nový  5ti členný V. výbor i Kontrolní komise.
Členské příspěvky beze změn. Nově bude v hotovosti vybírán poplatek 20,- resp 10.- Kč u mláděže, na praní dresů.
Komletní usnesení z jednání ke stažení : Usnesení z V. Hromady 2015

Pozvánka na v. hromadu 2015


__________________________________________________________________________

28. 3. 2014

Výroční valná hromada 26. 3. 2014

Usnesení Vh 26. 3. 2014

Usnesení Vh 26. 3. 2014

Výkoný výbor 7.3.2013:

Zápisz VV 7.3.2013

Zápis z VV pokračovaní


Valná hromada 2. břetna 2013:


Usnesení z V H  2013
_____________________________________________________________________________

12. února 2011

Ustavující chůze výkoného výboru

Zápis z jednání odkaz: Zápis z jednání VV dne 12.2.
________________________________________________________________

V Ý R O Č N Í    V A L N Á   H R O M A D A

V neděli, úmyslně po dopoledním zápase se Zdětínem, tak aby umožnila hráčům účast, se konala od 12:30 hodin, výroční členská schůze SK. Účast právě aktivních hráčů z řad dospělých a zejména dorostu  byla přesto na valné hromadě nevalná.

P R O G R A M: Jednání v. hromady 30.1.2011

  • Zahájení
  • Volba komisí
  • Zpráva o činnosti
  • Volba nového V. výboru
  • Diskuse
  • Závěr


S t r u č n ě   z   j e d n á n í :Předseda klubu, Jan Šišpela ve své zprávě o činnosti zhodnotil proběhlou rekonstrukci Sokolovny, údržbu na Ouči. Kriticky se vyjádřil k přístupu hráčů a členů k brigádám na těchto akcích i na údržbě hřiště. Připomněl nekoordované, byť možná dobře míněné akce, jako ples a turnaj mládežeVe sportovní činnosti vyzdvihl výchovu a úspěchy mladých nadějí, minižáků, žáků i dorostu, který má největší šanci k postupu. To ale neplatí pro A mužstvo a vůbec ne o posledním ve IV. tř. Béčku. Upozornil na raritních 6. vyměněných trenérů během 4. let. Rozebral složitou finanční stránku, výběr příspěvků i situaci ve vztahu s obcí, v úhradě energií a nájmů.
Pavel Novák v přednesené fin. zprávě, která představuje více jak  půlmilionový  obrat a ztrátu 70.  tisíc, zaviněnou nárůstem záloh na obcí neuhrazenou energii v Sokolovně, pro topení p. Krupky.
Jan Šišpela rezignoval na funkci předsedy a byl zvolen nový Výkonný výbor v předem navrženém a schváleném  počtu pěti členů, ve složení:  Jan Šišpela, Jan Macháček, Miroslav Podzimek ml., Jiří Pejšek a Martin Mucek. Ti ze svého středu zvolí na svém prvním jednání nového předsedu, sekretáře a pokladníka.

Doslovné znění zápisu, finanční zprávy i závěrečného usnesení budou po jejich zpracování zveřejněny v rubrice: Z jednání výboru
__________________________________________________________________________

18. ledna 2010


Valná hromada SK - So. 30. ledna 2010  od 16:30 hod. v salonku Kulturního domu.

Soustředění  -  „A“ mužstva proběhne v Kondraci  ve dnech 22.01.  -  24.01. 2010.

Zimní přípravné zápasy:

DOMA  -  soboty    30. ledna * Horky n. Jizerou      14:00 hod.
06. února * Benátky n. J."B“     14:00 hod
13. února * Předměřice              14:00 hod.
20. února  zájezd do Prahy – sehrají se dvě utkání na umělé trávě: 
„A“ a „B“ + stará garda.
(upřesnění bude týden předem)
6. března  * Řepov                   14:00 hod.
13. března * Vysoká                  14:00 hod.
_________________________________________________________________________

23. května 2009

Výkoný výbor dne 23. května 2009

Presence:
Šišpela, Podzimek, Pejšek, Mucek, Khol, Novák, Mechierek, Červeňák Jan

Projednáno: Stav výběru čl. příspěvků-hráči A+B+D vybráno, přispív.členy (Pejšek do 31.5)
Brigáda z 8-9.5 - valy posekány, sokolovna úklid neprovedena ( Podzimek )
Kolaudace hřiště v úterý 26.5 v 16:15 hod -
účast: Šišpela, Pejšek, Mechierek
Zajištění Memoriálů - oba budou o 6. družstvech ve dvou skupinách
zatím chybí 2. družstva do žák. turnaje (Procházka L)
3. rozhodčí zajistí Červeňák a Šišpela (
požádá Kiceluka)
Úklid hřiště, posekání, obou ploch a valů
Příprava Sokolovny jako šatny,průběžný úklid Podzimek
Možnost noclehu pro družstvo z Prahy
( Šišpela )
____________________________________________________________________________

25. dubna 2009

Výkoný výbor dne 24. dubna 2009

Přítomní:
Pejšek, Šišpela, Podzimek, Mucek, Podzimek, Novák, Mechierek,
Procházka
Nepřítomen: M. Khol
Projednáno: Pořádání "Memoriálu Petra Bajera" dne 28. 6. podrobnosti a propozice
v rubr.
MEMORIAL P.B.

Pořádání "Memoriálu M. Podzimka"dne 27. 6. podrobnosti a propozice
v rubr
. MEMORIÁL M. P.
SALER CUP  dorostu - finale bude 13.5 v Bezně a 3.6 v Březně
Stav výběru čl. příspěvků -"áčko" dělá mrtvého brouka
Zajištění sečení starého hřiště, valů a prostoru pod zábradlím na 8.-9.5 
zajištění sekačky v ZŠ (Líbal ) a na OU (Strapko), souhlas zajistí Pejšek
Přesun drezů z kabin do sokolovny a kompletace sad ( Podzimek)
Oprava závl. čerpadla - zatím nouzově řešeno -problém řešit instalací tl. 
spinače.
Registrace a hostování Kolařík Ml. - podáno po termínu - nevyhověno

_________________________________________________________________________

12. dubna 2009

Výkoný výbor dne 11. dubna 2009

Přítomní:
Šišpela, Novák, Mechierek, Pejšek, Podzimek
Nepřítomni: Khol, Mucek
Projednáno: Stav výběru čl. příspěvků
Financování provozu - jednání s Obcí
Stavední úprava šaten - propojení pos. dveřmy - materiál OU, práce SK
Brigády na úpravy plochy a kabin
Soupisky a čl.pořadatelské služby nutno vyvěsit na nástěnce
Spolupráce jedn. mužstev  - dohody  projedna s trenéry A-B A-D B-D
Lékarničky doplněny - pokud něco bude použito ihned doplnit
Návrhy na akce - spolupráce s KD - výdělek
Za jedn. mužstva: Platby rozhodčích a cestovné
Řádné vyplňování zápisů - pokuta 2x 
Hlášení výsledků okamžite po zápase
Hlídat lékařská potvrzení 
Plakátování pozvánek na mistr. utkání (Šišpela) kopie p. Pejškovi e-mail
_________________________________________________________________________

22. března 2009

VALNÁ  HROMADA   V  "RESTAURACI  JAMAJKA" jednala od 16.15 hod.

P r o g r a m   j e d n á n í : 1) Zahájení, presence, usnášení schopnost
2)
Schválení programu
3)
Volba komisí
4)
Zpráva předsedy
5)
Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2008
6)
Zprávy jedn.  vedoucích družstev a trenérů
7)
Volba nového Výkonného výboru SK
8)
D i s k u s e
9)  Usnesní a závěr jednání

Dokumety z tohoto jednání (ve form.Word): "Zápis z VH 22.3" a
"Usnesení z22.3"
_______________________________________________________________________

13.3. 2008

Výkonný výbor SK Bezno - Sovínky zve všechny členy na VALNOU  HROMADU , která se konná dne 22. března 2008 od 13.00 hodin v restauraci "J A M A J K A "
v Sovínkách

17. 9. 2007

Informace z výkonného výboru pro rodiče a členy SK

 

 

 

 

2. schůze nově zvoleného výboru 21.1.2007 -

ustavení orgánů a volba předsedy - viz kopie zápisu z jednání

1. Valná hromada dne 26.1.2007

doslovné znění zápisu z tohoto jednání:

Usnesení z valné hromady

Všem členům i sportovním příznivcům

Menu

P O Z  V Á N K A

 _________________________

R E S T A U R A C E  N a  hřišti

    Po  -  zavřeno

   Út, St, Čt, Pá    17.00 - 22.00hod

   So, Ne                16.00 - 22.00hod

Otevírací doba se mění podle začátku fotbalů.

Maru ve službě
Baner Městys Bezno

Baner Sovínky

Kovo Benda baner[4].jpg

Baner SportFotbal.jpg
 http://www.sportfotbal.cz
 

 
 
 
 

<div id="s3gt_translate_tooltip_mini" class="s3gt_translate_tooltip_mini_box" style="background: initial !im

Vyhledat v textu

19. 12. Ester

Zítra: Dagmar

Diskusní fórum

příspěvků: 170

Návštěvnost stránek

335447